Integreeritud juhtimissüsteemi sertifikaadid

Kitman Thulema AS`i integreeritud juhtimissüsteem on üles ehitatud ja rakendatud arvestades standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõudeid, mida kinnitavad TÜV NORD CERT Gmbh poolt väljastatud sertifikaadid.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 sertifikaadid on tõenduseks, et Kitman Thulema AS`i tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, et oma tegevuses järgitakse seadusi, normatiive ja eeskirju ning rahvusvaheliselt heakskiidetud kvaliteedinorme. Kitman Thulema AS integreeritud juhtimissüsteemi käsitlusala hõlmab kogu ettevõtet kõigi koostatavate projektide ulatuses.

Kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiupoliitika

Kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiupoliitika elluviimiseks on loodud eesmärkide süsteem, mis tagab ettevõtte arengu.

Kitman Thulema peamised kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiualased põhimõtted ja suunad on järgmised:

  • Arvestame ja analüüsime pidevalt oma klientide soove, nõudmisi, ettepanekuid ja vajadusi, eesmärgiga vastata klientide ootustele paremini ja võimalusel neid ka ületada;
  • Täidame kõiki kehtivaid seadusi, õigusakte ja normatiive ning arvestame tuleviku nõuetega;
  • Täidame integreeritud juhtimissüsteemi nõudeid ning parandame ja täiendame pidevalt integreeritud juhtimissüsteemi;
  • Tööde teostamisel rakendame pädevaid isikuid ning koolitame pidevalt oma töötajaid nende kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusalase teadlikkuse tõstmiseks;
  • Teeme koostööd vaid positiivse hinnangu saanud alltöövõtjate ja tarnijatega;
  • Kasutame loodusressursse optimaalselt;
  • Kasutame materjale ja tehnoloogiaid, mis võimalikult vähe reostavad keskkonda ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele;
  • Rakendame meetmeid keskkonna saastamise vältimiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks.

Mida integreeritud juhtimissüsteem ettevõttele annab?

ISO kvaliteedisüsteemi juurutamine andis Kitman Thulema AS´ile hea võimaluse oma struktuuri ja tegevuste korrastamiseks, varjatud vigade ja puuduste avastamiseks ning korduvate tegevuste likvideerimiseks. ISO keskkonnajuhtimise meetodite süstemaatiline omaksvõtmine ja elluviimine aitab säästvalt ja loodushoidlikult suhtuda meid ümbritsevasse keskkonda. Juhtimissüsteemi arendame pidevalt lähtudes süsteemi protsesside tagasisidest, mis tähendab, et vaatame üle vähemalt kord aastas ja korrigeerime vastavalt vajadusele eesmärgiga muuta kogu ettevõte efektiivsemaks ja tagada nii klientidele kui ka meie töötajatele maksimaalne rahulolu.