Kaur Vahtrik, Kristi Vaino MaMe

16. September 2016